RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR NÚMERO 12/2020

La Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A de 13/03/2020), disposa, en el seu punt 1, lletra m), la obligació de limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics, i la restricció de la mobilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional, sens perjudici d’aquella que es consideri indispensable per al manteniment dels serveis públics abans esmentats.

Per la seva banda, la Instrucció de la Secretaria de d’Administració i Funció Pública 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8085 de 15/03/2020), disposa que les mesures establertes en la mateixa tenen que inspirar les mesures que es puguin adoptar respecte del personal que presta serveis, entre d’altres, en Consorcis de la Generalitat de Catalunya.

Vist el contingut del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” (BOE núm. 67 del dia 14/03/2020).

D’acord amb aquests antecedents, en ús de les facultats atribuïdes per l’article 7 del Reglament orgànic i funcional del Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, aprovat per acord del Consell General de data 18 d’abril de 2002, RESOLC:

Primer.- Acordar el tancament de les oficines del Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, situades al carrer Ciències, núm. 69, de l’Hospitalet de Llobregat.

Segon.- Establir el règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball per a tot el personal d’oficina al servei del Consorci.

Tercer.- Durant aquest període de tancament seran d’aplicació les següents mesures:

1.-   Queden suspeses totes les reunions programades.

2.-   L’atenció al públic serà telefònica al següent número 932640854, de 9 h. a 14 h.

3.-   Queden suspesos els terminis per a la presentació de sol·licituds i recursos administratius d’acord amb la normativa de procediment administratiu.

4.-   Queden suspesos els terminis per a la resolució d’expedients administratius en curs i de recursos administratius d’acord amb la normativa de procediment administratiu.

5.-   Queden suspesos els terminis per a la resolució dels expedients de contractació en curs.

6.-   S’interromp la prestació del servei de neteja de les oficines del Consorci mentre duri la mesura de tancament de les seves oficines.

Quart.- Les anteriors mesures seran d’aplicació des de la data de signatura de la present Resolució i tindran vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació.

Cinquè.- Publicar la present Resolució en la pàgina web del Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat.

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de març de 2020

Raúl Alvarín Álvarez

Director

 


Última actualització 18 de març de 2020

 Avis legal

Política de privacitat