Alts càrrecs i plantilla

1. DIRECCIÓ, PERFIL PROFESSIONAL

Director:

Sr. Raúl Alvarín Álvarez

2. RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS

El cost salarial del personal del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’any 2015 va ser: PDF

3. INCOMPATIBILITATS

Incompatibilitats

4. CODI DE BONES PRÀCTIQUES

Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. DOGC 7148

5. PLANTILLA

Relació de llocs de treball

DEPARTAMENT CATEGORIA TREBALLADORS
     
DIRECCIÓ Director 1
     
ÀREA D’ADMINISTRACIÓ Oficial administratiu 1a 1
Auxiliar administratiu 1
Vigilant 1
     
ÀREA TÈCNICA Titulat superior sènior 2
* ÀREA ECONÒMICA Titulat superior sènior 1
* ÀREA JURIDICA Titulat superior sènior 1

* Col·laboradors externs

Conveni col·lectiu oficines i destpatxos DOGC 7481 de 25 d’octubre de 2017