Alts càrrecs i plantilla

1. DIRECCIÓ, PERFIL PROFESSIONAL

Director:

Sr. Raúl Alvarín Álvarez

2. RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS

El cost salarial del personal del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’any 2019 va ser: PDF

3. INCOMPATIBILITATS

Incompatibilitats

4. CODI DE BONES PRÀCTIQUES

Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. DOGC 7148

5. PLANTILLA

Relació de llocs de treball

Conveni col·lectiu oficines i destpatxos DOGC 7481 de 25 d’octubre de 2017

6. PLA DE CONTINGÈNCIA

En compliment del deure de garantir la seguretat i la salut del personal, el Consorci per a la reforma de la Granvia a L’Hospitalet de Llobregat, ha aprovat el procediment d’actuació en el centre de treball per a la prevenció de contagis per coronavirus COVID-19.

Pla de contingència