Línies d’actuació

1. QUI SOM

EL Consorci per a la Reforma de la Granvia de L’Hospitalet va néixer al febrer de 2002 com una iniciativa entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’aleshores Departament de Política Territorial i Obres Públiques, titular de la C-31, amb l’objectiu de fer possible la transformació de l’autopista en un eix plenament integrat a les característiques urbanes de l’entorn i la creació del centre direccional de la Plaça d’Europa.

El Govern de la Generalitat en 4 de febrer de 2002 va aprovar la creació d’un Consorci i va autoritzar la participació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i de l’Institut Català del Sòl. En 4 de febrer de 2002 es va constituir formalment el Consorci amb el nomenament de l’Honorable Sr. Felip Puig i Godés, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques com a President i del Sr. Celestino Corbacho i Chaves com a Vicepresident.

Entre els anys 2002 i 2008 es van dur a terme les actuacions de reforma de la Granvia en la prolongació del carrer de Can Tries i el terme municipal de Barcelona, així com l’ordenació urbanística dels terrenys adjacents, i dels sectors 1 i 2 la Plaça d’Europa.

Posteriorment des de l’any 2008 i fins l’actualitat, el Consorci a dut a terme el desenvolupament de l’Area Residencial Estratègica de La Remunta, com a administració actuant.

2. PLANS DE FUTUR

Actualment s’està tramitant el PDU del Llobregat, aprovat inicialment en data 8 de juliol de 2016, que està redactant el Departament d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, on es determina que el Consorci sigui l’administració actuant.

Aprovació incial per segona vegada al DOGC número 7163

PDU Granvia – Llobregat