Presentació

La reforma de la Granvia i plaça Europa – Fase 1

En data 12 de juny de 2001 es va subscriure entre la Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Institut Català del Sòl) i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat un conveni de col·laboració per a la transformació de l’avinguda de la Granvia i per a l’ordenació urbanística dels territoris adjacents a l’àmbit del municipi de l’Hospitalet de Llobregat.

Per acord del Govern de la Generalitat de data 22 de gener de 2002 es va aprovar la constitució del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat (d’ara endavant Consorci).

Inicialment, l’article segon dels Estatuts del Consorci establia que l’objecte d’aquest era dur a terme la reforma de la Granvia entre el límit del terme municipal de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat fins el carrer de Can Tries i l’ordenació urbanística dels terrenys adjacents.

Aquesta transformació ha suposat el soterrament de 2 quilòmetres de la Granvia, la construcció d’una nova estació dels FGC l’actual Europa/Fira, i la urbanització de la plaça Europa, en un àmbit de 34 hectàrees i un sostre edificable de 365.000 m2, amb el propòsit de crear un centre de negocis que a data d’avui és una realitat i que alberga empreses de primer nivell com KPMG, Puig, Inbisa, Copisa, Agrolimen, Werfren, Ipsen Pharma, etc, i que genera una ocupació total, sumant els directes, indirectes i induïts de 18.500 llocs de treball.

Aquesta primera transformació de la Granvia es va iniciar al 2002 i va finalitzar al 2008, amb una inversió total de 289 milions d’euros. És de destacar el model de finançament d’aquest macro-projecte mitjançant la comercialització i venda de terrenys urbanitzats per part del Consorci, el que va suposar que tota la transformació urbanística s’autofinancés amb superàvit.

Donat l’èxit del model, el març de 2006 es va subscriure un conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat on s’encarregava al Consorci la continuació de la transformació de la Granvia fins al riu Llobregat, així com els terrenys limítrofs als centres hospitalaris de Duran i Reynals i Bellvitge.

Per aquest motiu, per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 16 de desembre de 2009, es va modificar l’article segon dels Estatuts del Consorci ampliant el seu objecte, que aquest és el de dur a terme la transformació de la Granvia, l’ordenació urbanística dels terrenys adjacents i dels que, en l’àmbit del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, es delimitin com a àrees residencials estratègiques, així com aquelles altres actuacions que li siguin encomanades de manera conjunta per les administracions consorciades dins el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.

L’any 2009 el Consorci va formular un Pla especial d’infraestructures i un Avanç del planejament de modificació del Pla general metropolità que no es van arribar a tramitar perquè les circumstàncies econòmiques i la incertesa en les obres de soterrament de les vies ferroviàries de rodalies, que depenien del Ministerio de Fomento, van fer evident la necessitat d’ajornar el projecte.

 

ARE de la Remunta

El juny de 2010 amb l’aprovació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, es va encarregar al Consorci dur a terme el desenvolupament l’ARE de La Remunta a l’Hospitalet de Llobregat, que ocupa un àmbit de 10 hectàrees i està situada a l’antiga caserna militar de La Remunta i el barri de la Fonteta.

Aquesta actuació ha creat 105.000 m2 de sostre principalment residencial, que suposen 797 nous habitatges dels quals el 60% són d’habitatge protegit.

L’ARE La Remunta es va iniciar l’any 2010, i en l’actualitat s’estan finalitzant les últimes obres d’urbanització i comercialitzant les parcel·les titularitat del Consorci. La inversió total prevista és de 32 milions d’euros.

 

La reforma de la Granvia – Fase 2

El 2 de desembre de 2013, la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya va declarar la transformació del segon tram de la Granvia com d’interès territorial; això juntament amb una reconfiguració de la Granvia que deixa el tram sobre les vies ferroviàries per una posterior fase, va impulsar de nou aquesta actuació.

Aquest nou impuls va donar com a resultat que el 15 de gener de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona aprovés inicialment el Pla director urbanístic Granvia-Llobregat. Les al·legacions i informes resultants del període d’informació pública van introduir unes modificacions que van motivar que en data 8 de juliol de 2016 s’aprovés inicialment per segona vegada el Pla, que s’ha aprovat definitivament per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 27 de març de 2017.

La transformació d’aquesta segona fase de la Granvia té un àmbit de 105 hectàrees i suposarà la creació de 632.058 m2 de sostre destinats a l’activitat econòmica, que juntament amb la presència dels dos hospitals de referència Bellvitge i Duran i Reynals, pretén impulsar l’activitat econòmica a Catalunya i la creació d’un clúster biotecnològic, amb una inversió prevista de 175 milions d’euros.